GIF89a5÷@€’ @ € ’@@@@€@’``@`€`’€€@€€€’  @ € ’ĄĄ@Ą€Ą’’’@’€’’ @ € ’ @ € ’ @ @@ @€ @’ ` `@ `€ `’ € €@ €€ €’    @  €  ’ Ą Ą@ Ą€ Ą’ ’ ’@ ’€ ’’@@@@€@’@ @ @@ €@ ’@@@@@@@€@@’@`@`@@`€@`’@€@€@@€€@€’@ @ @@ €@ ’@Ą@Ą@@Ą€@Ą’@’@’@@’€@’’``@`€`’` ` @` €` ’`@`@@`@€`@’````@``€``’`€`€@`€€`€’` ` @` €` ’`Ą`Ą@`Ą€`Ą’`’`’@`’€`’’€€@€€€’€ € @€ €€ ’€@€@@€@€€@’€`€`@€`€€`’€€€€@€€€€€’€ € @€ €€ ’€Ą€Ą@€Ą€€Ą’€’€’@€’€€’’  @ € ’    @  €  ’ @ @@ @€ @’ ` `@ `€ `’ € €@ €€ €’    @  €  ’ Ą Ą@ Ą€ Ą’ ’ ’@ ’€ ’’ĄĄ@Ą€Ą’Ą Ą @Ą €Ą ’Ą@Ą@@Ą@€Ą@’Ą`Ą`@Ą`€Ą`’Ą€Ą€@Ą€€Ą€’Ą Ą @Ą €Ą ’ĄĄĄĄ@ĄĄ€ĄĄ’Ą’Ą’@Ą’€Ą’’’’@’€’’’ ’ @’ €’ ’’@’@@’@€’@’’`’`@’`€’`’’€’€@’€€’€’’ ’ @’ €’ ’’Ą’Ą@’Ą€’Ą’’’’’@’’€’’’!ł,5’'H° Į *Tx°”Ƈ ”±¢E„.”˜š¢Ēˆr9’‰?ŖĈ‘¤Ė’(W~Dł²ęI„2=†  &‡ž?qę“ø8 $ö 9”(ĀŸG‘&<4eӇ;*…š§Š«ijM “£U°S"õō+Ś‚[ņüIV棷,v­×.^æp×jx·éĘ¾{ŪŻˆ6”¤ĒKv YR_™“+kŽYņJŹš'‹ ™"DŅ8«^]ŗōeĀ”¹„®<›öꦑeÓ~‘3Ż„ēĘż›øšŻzŽŽm¼yčŪ {wVī{łsß]#T=ŗ»wīÉY‹?ž7nņčĖ‡%¾żt¢ēŻ‹ē]‘½|č†½ė7Ż0 ;