GIF89aP(!! NETSCAPE2.0! ,P(X0I8ͻ`(dihlp,tmx|pH,yd\>hKWB NpvzH](l;f;~YnyzrjP]|6~t5owz_;~M[Z8kd`SrdML ! , " ! , # ! , $ ! , $ ! , #(5#,Y! , X5*! ,X5*! , X8U! ,8[ ! , 8S0! ,(85%! ,,  8̣-| ! ,0  8e)H#O%! ,=" 8S%T dp$! ,@%  8:D%9*! ,=$X5,HXK! ,4 X;=i8ƊݨM ʝeEN! ,28S8dT0rf]J! , 3IX0I#|ܚyd~gw%dzB-OCOq&#Y 娪[poV$! , 3FX0I#|ܚyd~gw%dzB-< h#I*Z-eZHܪ^ ! , 3BX0I#|ܚy8`al]3=F -xݘ9QUkU$! , 3AX0I#.׍UH2"6/mKl;  ZL#-Gz*VI! , 3=X0I82CYnؘZ+[0d]K;ʍ V/#T^| 4jR! , 36X0I8ͻW'.(١4 Boȳk/x>հ+#&D6! , 31X0I8ͻW'.(١Ƕ k< P.G.! , 3(X0I8ͻW'.(١Ƕ k|! , $( ! , $( ! , $( ! , #( ! ,C1!*0IsS%dm Nf*kk9u݌j,! ,C HBNI8L! ,C$ HL"! ,D& (B̚! ,?$X*D(5trNa } ! ,HH" ! ,HH" ! ,HH" ! ,H H"! ,G!HJ$! ,H!(B! ,G HB,%! ,H(B ! ,H(B ! ,H(B ! ,DHB ! ,EHB ;