GIF89a! NETSCAPE2.0! ,dh=.J(+6<զ$-% Ekhq5DH&("Mc,ʀQ 1""۪8EHc}FR} ! ,fh>.J(+6.J(+6